Cú pháp sử dụng một URL trong MidJourney

Cu Phap Url

Trong MidJourney, khi sử dụng một URL, bạn có thể sử dụng cú pháp sau: const url = “https://example.com”; Trong đó, url là một biến mà bạn gán giá trị là URL bạn muốn sử dụng. Bạn có thể thay đổi “https://idm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/01/thac-sy-nguyen-huu-phat.jpg” thành URL cụ thể mà bạn đang làm việc. Và chỉ cấp nhận file định dạng […]